Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Ако някой внесе в делото ни нещо ново, което не му е присъщо, то се отхвърля.“ И е казал също: „Пазете се от нововъведенията, защото всяко нововъведение (кул бид’a) е заблуда.“

Онези, които са против мевлида, цитират тези думи и твърдят, че думата всяко (кул) е термин на обобщение, включващ всички видове нововъведения, без изключение, и че поради това честването на мевлида е заблуда. Дръзко казано, те обвиняват ислямските учени в нововъведение. В началото на списъка на обвиняемите тогава е Умер (радийаллаху анх). Противниците на мевлида бързо дават отговор на това: „Но ние нямахме предвид сподвижниците на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем).“

От това следва, че значението на думата всяко (кул) не бива да бъде вземано в буквален смисъл. Затова, въпреки че Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) може да не е казал да честваме неговото честито рождество, вършенето на това не е нововъведение. Защото, както и следните примери показват, е имало много дейности и практики, въведени от неговите приближени последователи след смъртта му, които не се считат за нововъведения.

Събирането на Корана

В хадис, предаден от Зейд ибн Сабит (радийаллаху анх), се казва: „Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) умря, а Коранът не беше събран никъде. Умер (радийаллаху анх) предложи да Ебу Бекр (радийаллаху анх) да съберат Корана в една книга. Когато голям брой сподвижници бяха убити в битката при Йемаме, Ебу Бекр (радийаллаху анх) попита: „Как бихме могли да направим нещо, което Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) не е направил?“ Умер (радийаллаху анх) каза: „Кълна се в Аллах, това е добро.“ Умер (радийаллаху анх) продължи да предлага на Ебу Бекр (радийаллаху анх), докато Аллах не разтвори гръдта му за това [Аллах го накара да се съгласи и да приеме това предложение], тогава той изпрати Зейд ибн Сабит и му възложи да събере Корана. Зейд каза: „Кълна се в Аллах, ако ме бяха накарали да преместя планина, нямаше да ми е толкова трудно, колкото да събера Корана.“ И каза също: „Как може да направиш нещо, което Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) не е направил?“ Ебу Бекр (радийаллаху анх) отговори: „Това е добро и Умер не спря да идва при мен, докато Аллах не разтвори гръдта ми за това.“ (Сахих ел-Бухари)

Разстоянието между Кя’бе и Мекама на Ибрахим (алейхисселям)

Ел-Бейхеки предава със силна верига от разказвачи от Аише (радийаллаху анха): „Мекамът по времето на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) и Ебу Бекр беше свързан с Дома. След това Умер го премести.“

Хафиз Ибн Хаджер казва в „Ел-Фетх”: „Сподвижниците не се противопоставиха на Умер, нито онези, които дойдоха след тях, като по този начин това е станало по единодушно съгласие.“ Той е бил първият, който е построил заграждение (максура) около него, което съществува и днес.