Ето някои изказвания на праведните имами относно мевлида:

Имам ес-Суюти в „Ел-хави лил фетава” е написал специална глава, озаглавена „Доброто намерение в честването на мевлида“, в началото на която той казва: “Има въпрос, задаван за честването на мевлида на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) през месец раби’улеввел: „Какво е религиозното постановление по този въпрос, добро или лошо е това? Получава ли награда онзи, който празнува или не?” Отговорът според мен е както следва: Честването на мевлида, което основно е събиране на хора заедно, четене на части от Корана, разказване на истории за раждането на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) и знаците, които го съпътствали, сервиране на храна и накрая изпращане, е едно от добрите нововъведения, и онзи, който го практикува, бива възнаграден, защото то включва почитание пред ранга на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) и изразяване на радост по повод неговото почетно раждане.

Ибн Теймийе казва в книгата си „Иктида’ ес-сират ел-мустеким”: „То е като онова, което някои хора са въвели или в стремежа им да се съревновават с християните, които празнуват раждането на Иса (алейхисселям), или от любов и почит към Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), и Аллах може да ги възнагради за това им тълкуване (иджтихад).” И той продължава: „Предците не са го правели, въпреки че [мевлидът] е заслужавал внимание и е нямало нищо срещу него.” Това са думи на човек, който е оставил фанатизма настрана и е потърсил задоволството на Аллах и Неговия пратеник (саллеллаху алейхи веселлем). Колкото до нас, ние честваме мевлида не за друга причина, а само за това, което Ибн Теймийе е казва: „…от любов и почит към Пророка (саллеллаху алейхи веселлем).“ Нека Аллах ни възнагради според нашите любов и усилия, и да благослови онзи, който е казал: „Нека оставим настрана онова, което християните казват за техния пророк, и да възхваляваме Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) по всякакъв начин, да отдадем на личността му всички почести, а на ранга му – всичкото величие, защото неговите заслуги са толкова големи, че ничие слово не може да ги опише.”