В същия източник, посочен по рано, ес-Суюти казва: “Някой попита Ибн Хаджер за честването на мевлида. Той отговори: „По принцип, честването на мевлида е нововъведение, което не ни е предадено от праведните ни предци от първите три века. Въпреки това, то включва вършенето на добри неща, но и на техните противоположности, затова за онзи, който търси доброто и избягва противоположното му, мевлидът е добро нововъведение.“ Потърсих повече информация за това и открих в „ес-Сахихайн”. Когато Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) пристигнал в Медина, той забелязал, че юдеите говеят в деня Ашура. Когато ги попитал за това те отговорили: „Това е денят, в който Аллах е удавил Фараона и е спасил Муса (алейхисселям), затова ние говеем, за да изразим признателността си към Аллах.“ От това можем да заключим, че благодарности се отправят към Аллах в определен ден, заради Неговите блага и за това че е предпазил от унижение или зло.“ Ес-Суюти коментира: „Кой дар е по-голям от идването на този Пророк, Пророка на милостта, в този ден?“ Това е по отношение на основите на мевлида. Що се отнася до дейностите, то трябва да се включат само неща, които изразяват благодарност към Аллах, като например четенето на Коран, нахранването, даването на милостиня, рецитирането на поезия, възхваляваща Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) или такава, която кара сърцата да потрепват, да вършат добро и да работят за другия свят.“

Следните източници биват наричани от противниците на мевлида „грешни заключения” и „необосновани аналогии”:

Имам Мухаммед бин Ебу Бекр Абдуллах ел-Кайси ел-Димашки:

„Джами’ ел-асар фи мевлид ен-неби ел-мухтар”, „Ел-лефз ер-ра’ик фи мевлид хайр ел-халя’ик”, „Мевpид ес-сади фи мевлид ел-хади”

Имам ел-Ираки:

„Ел-мевpид ел-хени фил-мевлид ес-сeни”

Мулла Али Кари’:

„Ел-мевpид ер-рави фил-мевлид ен-небеви”

Имам Ибн Дахийе:

„Ет-тенвир фи мевлид ел-бешир ен-незир”

Имам Шемсуддин ибн Насир ел-Димашки:

„Меврид ес-сади фи мевлид ел-хади”. Той е онзи, който е казал за чичото на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) Ебу Лехеб: „Този неверник, който е бил порицан: „да се погубят ръцете му” (111:1), ще остане вечно в Джехеннема. Въпреки това, всеки понеделник наказанието му се намалява, защото се зарадвал, когато се родил Пророка (саллеллаху алейхи веселлем).” Колко милост може да очаква раб, който е прекарал целия си живот, радвайки се за Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), и е умрял, вярвайки в единството на Аллах?

Имам Шемсуддин ибн ел-Джезри:

„Ен-нешр фил-кира’ат ел-ашр”, „Урф ет-те’риф бил-мевлид еш-шериф”

Имам Ибн ел-Джевзи е казал: „Мевлидът е защита през годината и добра новина, че всички молби и желания ще бъдат изпълнени.”