Обръщаме се към противниците на мевлида: според правилото, което се опитвате да установите, че онзи, който върши нещо, което не е вършено от Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) или от сподвижниците му, извършва нововъведение, то следва, че Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) не е изпълнил религията за неговата общност и че не й е съобщил какво трябва да върши. Никой не казва и не вярва на такова нещо, освен еретик, който е изменил на религията на Аллах. И им заявяваме: Въз основа на това, което казвате, ви обвиняваме. Защото сте въвели в основите на богослужението много неща, които нито Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), нито сподвижниците му, нито поколението след тях, нито поколението след това поколение не са вършели. Например:

• Събирането на хората, за да кланят намаза техеджуд след намаза теравих колективно в Двете свещени джамии (ел-Харамейн), както и в други джамии.

• Четенето на дуа след пълния прочит на Корана (хатм-ул-куран) по време на намазите теравих и техеджуд.

• Определянето на 27 нощ от Рамадан за завършване пълния прочит на свещения Коран в Двете свещени джамии (ел-Харамейн).

• Викач да се провиква след намаза теравих: „Аллах да ви възнагради!”

• Създаването на организации, които не са съществували по времето на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), като ислямски университети, школи за запаметяването на Корана, служби за мисионерска работа и комисии за насърчаване на доброто и възбраняване на злото. Не сме против всички тези неща, защото са добри нововъведения. Изброяваме някои от тези нововъведения, за да покажем на противниците на мевлида, че противоречат на собственото си мнение, че всичко, което не е било вършено от Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) или сподвижниците му е нововъведение. И понеже твърдят, че всяко нововъведение е лошо, самите те са виновни.

Те още твърдят, че онези, които честват мевлида, са непристойни и безнравствени. Това е просташко изказване и то само отразява характера на онзи, който го е казал. Дали видните учени, за които споменахме, са безнравствени и непристойни, ако трябва да мислим като противниците на мевлида? Няма да се изненадаме, ако те смятат така. Това е най-лошата клевета! Както поетът е казал: „Когато Аллах иска да разпространи добродетел, която е била скрита, Той я разкрива на завистлив човек.“

Противниците на мевлида, Аллах да ги напъти, са объркали някои изрази и твърдят, че някои религиозни учени извършват ширк (приписват съдружници на Аллах). Например думите на имам ел-Бусайри към Пророка (саллеллаху алейхи веселлем): ”О, най-благородни от създанията, няма към кого да се обърна, освен към тебе, когато вземащото надмощие събитие се случи.“ Внимателно трябва да се проучат думите на имам ел-Бусайри „инда хулул ел-хадис ел-амим” (когато вземащото надмощие събитие се случи). Какво е ел-амим? Означава онова, което надделява над цялата вселена, и над всички творения, и се отнася за края на света. Имам ел-Бусайри моли Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) за застъпничество в Съдния ден, защото в този ден няма да има към кого другиго да се обърнем.