Не скърби! Наистина Аллах е с нас!

Аллах Теаля ни е повелил в Корана да не скърбим:

„И не падайте духом, и не скърбете!„ [Али Имран, 2:139]

„И не скърби за тях, и не се притеснявай от тяхното лукавство!„ [ен-Нехл, 16:127]

„Не страдай! Наистина Аллах е с нас.„ [ет-Tевбе, 9:40]

И е казал Аллах Теаля за вярващите: „…не ще има страх и не ще скърбят.“ [ел-Бекара, 2:38]

Скръбта изтощава волята на душата да действа и парализира тялото в бездействие. Тайната за това е, че скръбта възпира човек от действия, вместо да го подтиква към тях. Сърцето не печели нищо чрез скръбта. Най-любимото нещо на Шейтана е да направи раба тъжен, за да му попречи да продължи по пътя си. Аллах Теаля е казал: „Тайният [враждебен] разговор е само от Шейтана, за да наскърбява вярващите.„ [ел-Муджаделе, 58:10]