ИМÀМ БУХАРИ

(АЛЛАХ ДА СЕ СМИЛИ НАД НЕГО!)

           Цялото име на Имàм Бухари (البخاري) е: Ебу Абдуллах Мухаммед ибн Исмаил (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل). Той е имàм (водещ учен) от имàмите на мюсюлманите. Живял е през 194-256 х. (приблизително 810-870 г.). Роден е в гр. Бухара (в днешен Узбекистан). Баща му бил от разказвачите на хадиси, но починал, докато той  бил малък.

          Бухари наизустил Корана, усвоил  арабския език и религиозните науки, като тефсир (тълкуване на Корана) и фъкъх (мюсюлманско право). Пътувал много с научна цел, посетил много страни и градове в събиране на хадиси, най-значимите от които са: Ирак, Египет, Медина и Дамаск.

         Още не достигнал шестнадесет годишна възраст, той вече знаел наизуст десетки хиляди хадиси.

          Най-значимата му книга е: „Ал-Джами‘у-с-сахийх” (الجامع الصحيح), която сред  мюсюлманите се прочула като: „Сахийху-л-Бухари” (صحيح البخاري). Тя е най-достоверната книга с хидиси. Той споменал, че я събрал в течение на шестнадесет години. Бухари разделил тази книга на раздели, които нарекъл „китāб” (كتاب), а всеки „китāб” разделил на подраздели, които нарекъл: „бāб” (باب). Слек което подредил разделите „китāб” по подредбата на разделите във фъкъха, като започнал с „Китāбу-л-вахйи” (Раздел за Божественото откровение – كتاب الوحي), след това „Китāбу-л-иймаани” (Раздел за вярата – كتاب الإيمان), след това „Китāбу-л-‘илми” (Раздел за знанието – كتاب العلم), след това „Китāбу-л-уду:” (Раздел за абдеста – كتاب الوضوء) и.н.

         В неговия сборник има 7 275 хадиса с повторенията. Без повторенията те са 4 000.

         За да изпитат Бухари, учените от Багдад го подложили на много интересен изпит. Те му прочели сто хадиса, но като размесили техните текстове и иснади, след което го питали за тях. В отговора си той ги съобщил в истинския им вид без да сбърка в нито един хадис!

         Причината за събирането му на тази книга – както самият Бухари споменава – е, че веднъж, както си седял при шейха си Исхак ибн Рахавейхи (Аллах да се смили над него!) някои от неговите другари казали на шейха му: „Да бяхте събрали в съкратена книга хадисите на Пророка (с.а.с.)”. Тази тяхна идея допаднала на Бухари и той решил да се захване с това. Така той започнал да събира хадисите (Аллах да се смили над него!).