ПЛОДЪТ НА СЪРЦАТА

 

       Пратеникът наричаше децата: “плодът на сърцето” и „светлината на очите”.

       Безподобно описание и отдаване на невероятна значимост… Детето е самото щастие… Детето е извор на щастие. Детето е радост за окото и сърцето. Животът на Пратеника (с.а.с.) е въплъщение на Корана. Неговата гледна точка също… Пратеникът (с.а.с.) нарича децата “светлината на очите”, а Коранът – “куррету а’йн” (радост за очите)…

       В Корана раждането на дете е описано като благовестие. А според Пратеника (с.а.с.) това е най-радостната вест. Ето защо Пратеникът (с.а.с.) дарил щедро Рафийе, която известила за раждането на сина му Ибрахим…

       Тази радост е израз на осъзнаване на благодатта на Онзи, Който създава и изпраща детето.

       Коранът предава молитвата на пророка Адем (а.с.), с която той иска благодетелно дете: “Ако ни дариш с читаво дете, непременно ще сме от признателните”, (Коран, 7:189).

       Предава се и молитвата на пророка Ибрахим (а.с.), чието желание да придобие дете Аллах е изпълнил: “Господи мой, стори мен и потомството ми да отслужваме молитвата намаз!” (Коран, 14:40).

       А колкото до препитанието, то Аллах казва: „…Ние храним и вас, и тях…”, (Коран, 6: 151).

       С горните знамения Всевишният ни дава следния урок:

       Той е Онзи, Който създава и Той е Онзи, Който осигурява препитанието. 

       А за нас остава единствено да се насочим към Него чрез искрените си молби…