ИСЛЯМСКИЯТ ПОЗДРАВ

Всевишният Аллах казва: «И щом ви поздравят с поздрав, поздравете с по-хубав от него или отвърнете със същия!..», 4:86.

Ебу Хурейра (р.а.) разказва, че Пратеникът (с.а.с.) е казал: «Задълженията на мюсюлманина към своя брат мюсюлманин са пет: да отвръща на неговия селям; да го посещава, когато е болен; до присъства на неговото дженазе (погребение); да се отзове на поканата му; и когато кихне и каже „елхамдулиллях”, да му каже „йерхамукеллах”». Муслим.

Ползата от селяма:

Ебу Хурейра (р.а.) разказва, че Мухаммед (с.а.с.) е казал: «Не ще влезете в Дженнета, докато не повярвате. Не ще бъдете (истински) вярващи, докато не се обичате един друг. Да ви посоча ли нещо, което ако извършите, ще се заобичате? Разпространявайте сред вас селяма».

Муслим.

Бераа (р.а.) казва, че Пратеникът (с.а.с.) е рекъл: «Когато двама мюсюлмани се срещнат и си стиснат ръце, Аллах им опрощава греховете преди още да са се разделили».                                                         Ебу Дауд.

Шериатското становище за даването на селям:

Даването на селям е желателен суннет, а отговорът – според предишния айет – е ваджиб (задължителен). Но когато човек е в тоалетна или спи не е желателно да се дава селям или да се отговаря на селяма.

Общи правила при даването на селям:

1.              Движещият се поздравява седналия.

2.              Влизащият поздравява тези, които са вътре.

3.              Малките дават селям на големите.

4.              Не се дава селям на извършващите големи грехове и непокорните, освен ако се цели тяхното напътствие.

v                 Избавлението от гробното наказание се постига с:

I. Извършване на следните четири неща:

1.              Редовно отслужване на петкратния намаз.

2.              Раздаване на садака (милостиня).

3.              Четене на Коран.

4.              Правене на зикир (споменаване на Аллах) – тесбих, текбир…

II. Предпазване от следните четири неща:

1.              Лъжа.

2.              Измама.

3.              Скъперничество.

4.              Разнасяне и разпространяване на клевети.

v                 «Който не е милостив към хората, и Аллах не ще е милостив към него».                                                                                                                                            Муслим.

v                 «Не е позволено на мюсюлманина да се разсърди на своя брат (да не му говори) за повече от три денонощия…». Бухари и Муслим.

v                 Престояването по пътищата не е желателно в Исляма.

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казал на сахабетата: «Пазете се да престоявате по пътищата». Сподвижниците казали: “Но Пратенико на Аллах, необходимо ни е да престоим, за да беседваме”. Пратеникът (с.а.с.) казал: «Ако няма друга възможност освен да престоявате, отдавайте дължимото на пътя». Казали: “Какво е дължимото на пътя, о, Пратенико?“ Той отговорил: «Да свеждате поглед (пред забраненото от Аллах), да възпирате огорченията, да отвръщате на поздрава, да повелявате одобряваното и да забранявате порицаваното».                                                                                                                                                                 Бухари и Муслим.

Аллаху Теаля казва: «О, вярващи, откликвайте на Аллах и на Пратеника, щом ви зове към онова, което ще ви съживи! И знайте, че Аллах стои между човека и сърцето му, и че при Него щи бъдете събрани», 8:24.

Една от извадките на този айет е, че полезният, истинският живот е именно този, който е изграден върху подчинението на Аллах и на Неговия Пейгамбер (с.а.с.). Който не може да осъществи това подчинение, той няма този истински живот, а по-скоро живее живот, който е по-лош даже от този на животните. Истинският и добрият живот е животът на онези, които откликват явно и скрито на Аллах и на Неговия Пророк (с.а.с.).

Тези хора са живите, дори и да умират, а другите са мъртвите, дори да имат живи тела.

Затова, който иска да притежава един по-съвършен живот, трябва да откликва колкото се може повече на призива на Пратеника (с.а.с.).

Във всяко нещо, към което той призове, има живот. Ето защо онзи, който изтърве нещо от това, той изтървава част от живота. С други думи, в човек има живот дотолкова, доколкото е откликнал на Пейгамбера (с.а.с.).

Ти братко, сам си прецени, какъв живот искаш да живееш. И знай, че Пратеникът (с.а.с.) зове към онова, което ще те съживи!…

 • Корани-Керим се състои от 30 джуза (части).
 • Корани-Керим съдържа 6236 айета (знамения).
 • Броят на буквите в Корани-Керим е 340 740.
 • Писмото, изпратено от Пратеника (с.а.с.) до Кисра, владетеля на Бахрейн, е занесено от Абдуллах бин Хузайфа Ес-Сухеми (р.а.).
 • Писмото, изпратено от Пратеника (с.а.с.) до Хиракел (Ираклий), императора на Византия, е донесено от Дахийе бин Халифе Ел-Келбий (р.а.).
 • Броят на космите в една здрава глава е 120000.
 • Слонът развива скорост до 48 км/ч.
 • Температурата на светкавицата достига до 15 000 градуса.
 • Паякът вдига тежести, надвишаващи 900 пъти собственото му тегло, което ще рече, че ако е с размерите на човек, ще може да вдига около 60 тона.
 • Знаете ли, че плодовете на греховете са:
 • Лишаване от знания и препитание.
 • Отежняване на положението и лишаване от покорство.
 • Чувстване на празнота в сърцето.
 • Почерняване на сърцето и изчезване на берекета.
 • Отслабване на величието на Аллах в сърцето.
 • Отклоняване на сърцето от правоверието.
 • Запечатване на сърцето и ставане от нехайните.
  • Известният Ниагарски водопад в Северна Америка сега се намира на 11 километра от началното му легло.
  • 2/3 от световните нужди от злато се осигуряват от Южна Африка.
  • Амр бин Ел-Аас (р.а.) казва: „Умният не е онзи, който може да отличи доброто от лошото, а онзи, който може да отличи по-доброто от две лоши неща”.

Човек има две очи, две уши и един език, за да вижда и чува повече, а да говори по-малко.