Добрите дела

«А онези, които вярват и вършат праведни дела, техни щи са Градините Фирдаусгостоприемство (от Аллах)».Кехф 18:107.

«Той е,който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия».Мулк 67:2.

«В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Хвала на Аллах-Господа на световете, Всемилостивия, Милосърдния, Владетеля на Съдния ден! Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем. Насочи ни по правия път, пътя на онези, които си дарил с благодат, а не онези, над които тегне гняв, нито на заблудените!»Фатиха.

Критерий за вярата на един човек са неговите дела. Колкото по-силно вярва в Аллах и в Къяметския ден, толкова повече се стреми към извършването на добри дела. А добрите дела са от полза и за земния и за отвъдния живот.

Ползите от добрите дела:

·                 Повишават имана (вярата). Когато иманът се увеличи, увеличават се и добрите дела и обратно, ако иманът намалее, намаляват и добрите дела. Иманът е като огън, ако е силен трудно се загася. За да се вършат добри дела е нужна също и добра среда, защото в лоша среда това е почти невъзможно. В тази добра среда влизат основно семейството, приятелите и роднините – тясна среда, и градът и обществото – широка среда. Единствено делата на хората остават след смъртта им. Те са определящите положението на човека – дали е за Дженнета или за Джехеннема.

·                 С тях се печели севаб (награда) за ахирета.

Хадис: «Аллах е отредил за всяко дело награда. Само за оруча не е определена награда и нея ще я определи Аллах, защото това (оручът) е между Него и човека».

Аллах увеличава добрините минимум 10 пъти, а може и до 70 хил. пъти т.е. многократно. За разлика от това лошото не се увеличава, то остава точно толкова колкото е. И въпреки това много хора ще влязат в Джехеннема.

·                 Подобряват характера. Човек става по-добър за обществото. Всеки започва да го обича – Аллах, Пейгамбера (с.а.с.) и хората.

Хадис: «Добрият характер е едно от нещата, които най-много ще тежат на везните».

Добро дело е всяко дело, което е обичано от Аллах, извършено е искрено и е съгласно Исляма. Ето защо, едно от най-важните неща, за да бъде едно дело прието като добро дело при Аллах е намерението.

И сега нека споменем някои от добрите дела.

Най-доброто дело е човек да вярва в Аллах, Неговите ангели, пратеници, книги, да вярва в Къяметския ден и съдбата с доброто и лошото в нея.

Хадис: «Най-доброто дело е намазът, кланян навреме».

Най-много севаб се печели от фарзовете (задължителните ибадети) – намаза, оруча, зекята, хаджа. Ако човек не изпълнява фарзовете, другите дела са му висящи.

Друго добро дело е честото повтаряне на двете свидетелства. Като човек трябва да ги казва с искреност, убеждение и знание. По този начин най-лесно се печели севаб.

Сбирките с цел споменаване на Аллах също са едно от добрите дела.

Хадис: «Когато една група хора се съберат, за да говорят за Аллах, Аллах им дава няколко награди:

v                 Аллах изпраща мелеци (ангели), които ги обграждат.

v                 Аллах сторва спокойствие в техните сърца.

v                 Споменава тези хора с имената им пред най-приближените си мелеци».

Тук е важно да споменем, че завистта и горделивостта са причина за най-много лоши дела. А предпазването от извършване на лошо е добро дело.

За да бъдем добри и качествени в делата си, са ни нужни знания. Ето защо първият айет, низпослан на Мухаммед (с.а.с.) е «Чети…». А това означава: Чети, знай, повишавай квалификацията си.

О Аллах стори ни отдадени на Теб! Стори и от потомството ни общност, отдадена на Теб и приеми нашето покаяние! Наистина Ти си Приемащия покаянието, Милосърдния.