ИСЛЯМСКИЯТ ПОЗДРАВ

Всевишният Аллах казва: «И щом ви поздравят с поздрав, поздравете с по-хубав от него или отвърнете със същия!..», 4:86. Ебу Хурейра (р.а.) разказва, че Пратеникът (с.а.с.) е казал: «Задълженията на мюсюлманина към своя брат мюсюлманин са пет: да отвръща на неговия селям; да го посещава, когато е болен; до присъства на неговото дженазе (погребение); да се отзове на поканата му;

» Read more

Морал

Първото отличително качество на мюсюлманина е, че той винаги е искрен в думите и делата си. Аллаху Теаля казва: «О, вярващи, бойте се от Аллах и бъдете с искрените». Ет-Теубе: 119. Това е основният белег, който характеризира същността и целта на мюсюлманина. Искреността в Исляма е основната опора на вярата и на нейното съществуване, а лъжата е кривият път, който е без основи и няма никакви опори. Понеже мюсюлманинът избира

» Read more

Добрите дела

«А онези, които вярват и вършат праведни дела, техни щи са Градините Фирдаус – гостоприемство (от Аллах)».Кехф 18:107. «Той е,който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия».Мулк 67:2. «В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Хвала на Аллах-Господа на световете, Всемилостивия, Милосърдния, Владетеля на Съдния ден! Само на Теб

» Read more

Три въпроса ???

Имало един младеж, който отишъл в чужбина да учи. Когато след доста дълго време се завърнал, помолил родителите си да му намерят религиозен учен, който да може да му отговори на три въпроса. Накрая, родителите му успели да намерят учен мюсюлманин. Младежът: Кой си ти? Можеш ли да отговориш на моите въпроси? Ученият: Аз съм един от рабите на Аллах

» Read more

ФУРМАТА: ЕДИН ПОДЧЕРТАН В КУРАНА ПЛОД И НЕГОВАТА УПОТРЕБА

В редица айети от Курана фурмата е представена като едно от благата на Рая. (Сура Рахман, 68) Когато този плод бъде разгледан внимателно може да се забележи, че той има много важни качества. Фурмата, която е едно от най-отдавна познатите растителни видове, днес е предпочитана храна не само поради възхитителният си вкус, но и поради хранителното си съдържание. С всеки

» Read more

От епохата на камилите до епохата на ракетите

Някои съвременни просветители са на мнение, че ислямът е дошъл в епохата на камилите и може да отговаря само на нуждите на онова време; че в епохата на ракетите не може да даде отговор но днешните актуални въпроси и на днешните предизвикателства, затова днес трябвало да изберем нови понятия. Между другото те забравят една малка подробност. А именно, че ислямът

» Read more

Настрадин ходжа и хората

Един ден Настрадин ходжа яхнал магарето си по някаква работа, а синът му тръгнал пеш след него. И както си вървели, по пътя минали покрай едни хора, които като ги видели, възмутено казали: „Вижте този човек с безжалостно сърце, той язди, а детето си оставя да върви пеш!” Като дочул тези думи Настрадин ходжа слязъл от магарето и качил сина

» Read more